Congres – Spraak- en taalproblemen – 2e editie

/Congres – Spraak- en taalproblemen – 2e editie

Congres – Spraak- en taalproblemen – 2e editie

Startdatum: 24-05-2018
Instelling: Euregionaal Congresburo

Aard: Congres
Cursusdata: 24-5-2018
Docent: diverse sprekers zie hieronder
Locatie-plaatsnaam: Eindhoven
Locatie-adres: Pullman Cocagne - Eindhoven
Studieduur: 1 dag
Lestijden: 10.00 uur -17.00 uur
Kosten: € 295,00 ex. 21% BTW)
Diplomering: Accreditatie is aangevraagd
Doelgroep: logopedisten preverbaal logopedisten

Cursusinhoud:

Het congres over taal- en spraakproblemen vindt op 24 mei 2018 plaats in Eindhoven.

Kinderen kunnen om uiteenlopende redenen problemen met betrekking tot het spreken en het gebruiken van taal hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld de benodigde spraakbewegingen niet maken als gevolg van een fysiek probleem in het spraakorgaan en / of motoriekproblemen. Maar het kan ook zijn dat ze slecht horen en daardoor moeite hebben met taal en het spreken. Of het probleem speelt zich af in het brein. Dat is het geval bij een Taalontwikkelingsstoornis (TOS). Extra ingewikkeld wordt het wanneer een kind bovenop een spraak- of taalprobleem, een verstandelijke of meervoudige beperking heeft, autistisch is of anderstalig is.

Hoe signaleer je spraak- en taalproblemen? Hoe merk je het onderscheid tussen een spraakprobleem en een taalprobleem? Hoe begeleid je kinderen en tieners met deze problemen binnen het onderwijs en daarbij behorende samenwerkingsverbanden? Hoe pak je het aan bij kinderen met gehoorproblemen of een verstandelijke beperking? Hoe doe je onderzoek naar taalontwikkelingsstoornis aan de hand van het begrip van woorden, zinnen en oogbewegingen van een kind? En hoe vindt de logopedische behandeling van een kind met een taalontwikkelingsstoornis plaats?

De experts die op dit congres een bijdrage verzorgen, delen hun inzichten met betrekking tot deze en andere, aanverwante vragen.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief

Voor Wie?

Dit congres is bedoeld voor hbo en academisch opgeleide professionals die vanuit hun vak (mede) verantwoordelijk zijn voor het begeleiden van de spraak- en taalontwikkeling van kinderen en tieners. Denk daarbij aan logopedisten preverbaal logopedisten

Wat leer je?

 • Hoe het palet van spraak- taalproblemen eruit ziet;
 • Hoe spraak- en taalproblemen te signaleren en te diagnosticeren;
 • Hoe te differentiëren tussen (en binnen) spraak- en taalproblemen;
 • Op welke manier verschillende spraak- en taalproblemen elkaar kunnen overlappen;
 • Hoe de onderwijskundige (ambulante) begeleiding van oudere (5-18 jaar) kinderen met spraak- taalproblemen vormgegeven kan worden binnen samenwerkingsverbanden;
 • Effectieve behandelmethoden van spraak- en taalproblemen bij kinderen met gehoorproblemen;
 • Op welke manier spraak- taalproblemen bij mensen met een (licht) verstandelijke of meervoudige beperking behandeld kunnen worden;
 • Hoe de logopedische behandeling bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis plaatsvindt;
 • Hoe onderzoek te doen naar spraak- taalproblemen bij (jonge) kinderen met taalontwikkelingsstoornis aan de hand van hun begrip van woorden / zinnen / oogbewegingen.

 

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Opening en inleiding op het thema door dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden

10.15 uur Prof. Dr. Ellen Gerrits [Universiteit Utrecht] – Het palet van de spraak- en taalproblematiek: stand van de wetenschap

11.00 uur Pauze

11.30 uur Dr. Margreet Luinge [Hanzehogeschool] – Signalering en diagnostiek

12.15 uur Kitty Gieling [Kentalis] – De onderwijskundige ambulante begeleiding

13.00 uur Lunchbuffet

14.00 uur Deelsessies

Deelsessie 1A  Dr. Margje van der Schuit [Stichting Milo] – Spraak- en taalproblemen bij (L)VB

Deelsessie 1B  Kim Vermeulen [Praatjuf] – De logopedische behandeling bij kinderen met een TOS

15.00 uur Pauze

15.30 uur Deelsessies

Deelsessie 2A Drs. Petra van Alphen [Kentalis] – Onderzoek van spraak- en taalproblemen bij kinderen met een TOS

Deelsessie 2B Marjolein Hoogendoorn en Jacqueline Zonneveld [Auris] – Wat werkt in de behandeling van spraak- en taalproblemen bij kinderen met gehoorproblemen?

16.30 uur Afsluiting

 

Wie zijn de sprekers?

Prof. Dr. Ellen Gerrits
Bijdrage: Stand van de wetenschap Ellen Gerrits is spraak-taalpatholoog en logopedist. Zij werkt als lector logopedie aan de Hogeschool Utrecht en is als hoogleraar Logopediewetenschap verbonden aan de Universiteit Utrecht.

Deze presentatie geeft een overzicht van recente inzichten met betrekking tot spraak- en taalontwikkelingsstoornissen. Er wordt ingegaan op rode vlaggen en risicofactoren evenals symptomen, oorzaken en de impact op het functioneren en de kwaliteit van leven van een kind.

Dr. Margreet Luinge
Bijdrage: Signalering en diagnostiek Margreet is lector Kind, Taal & Ontwikkeling. Zij studeerde aan de Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool Groningen, waarna zij haar bul voor Neurolinguïstiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2005 is zij gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift ‘The language-screening instrument SNEL’. Zij ontving twee prijzen voor haar proefschrift: de Stichting Atze Spoorprijs en de NITPB proefschriftprijs.

Binnen het lectoraat Kind, Taal & Ontwikkeling wordt onderzocht hoe de gezondheid van kinderen kan worden verbeterd. Preventie van ontwikkelingsproblemen staat hierbij centraal. Centrale thema’s zijn: de spraak- en taalontwikkeling, de auditieve verwerking en te vroeg geboren kinderen.

Margreet legt de nadruk op signalering en diagnostiek van spraak- en taalproblemen, waarbij differentiatie en integratie van beide problematieken aan de orde zullen komen.

Kitty Gieling
Bijdrage: “Hijn Hader, heelt in ha hand” Kitty werkte als leerkracht in een zwak sociale wijk in Arnhem waar zij veel ervaring heeft opgedaan op het gebied van tweede taalverwerving. Vervolgens heeft zij zich verder gespecialiseerd in de algemene taalverwerving. Momenteel werkt Kitty als ambulant begeleider bij Kentalis. Daarnaast is zij coördinator bij het Samenwerkingsverband de Liemers in Gelderland.

Kitty gaat in deze praktijkgerichte presentatie nader in op de ondersteuning van leerlingen met spraak- en taalproblemen in het regulier onderwijs.

Dr. Margje van der Schuit
Bijdrage: Spraak- en taalproblemen bij (L)VB Margje studeerde Pedagogische Wetenschappen en heeft promotieonderzoek gedaan aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Haar onderzoek was gericht op het verbeteren van de vroege taalontwikkeling van kinderen met meervoudige beperkingen. Hiervoor heeft zij onder andere de effectiviteit van het KLIN©-Atelier onderzocht, waaronder dynamisch assessment en ankergestuurde instructie.

In deze verdiepingssessie legt Margje de focus op de behandeling van spraak- en taalproblemen bij mensen met een (licht) verstandelijke- of meervoudige beperking. Wat is bekend uit wetenschappelijk onderzoek en welke kennis is van belang voor de praktijk

Drs. Petra van Alphen
Bijdrage: Signalering en diagnostiek Petra is opgeleid als foneticus/psycholinguïst en is werkzaam als senior onderzoeker bij de Kentalis Academie. Zij doet zowel experimenteel als praktijkgericht onderzoek op het gebied van TOS, met name bij jonge kinderen.

In deze deelsessie gaat Petra in op onderzoek van spraak- en taalproblemen bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Verder zal zij aandacht geven aan het interpreteren en begrijpen van woorden, zinnen en oogbewegingen bij jonge kinderen.

Kim Vermeulen
Bijdrage: Spraak- en taalproblemen bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) Kim volgde de opleiding logopedie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Zij heeft ruime ervaring opgedaan in het werken met kinderen in relatie tot allerlei logopedische stoornissen. Zij is als logopediste verbonden aan Logopediepraktijk Praatjuf.

In deze deelsessie ligt de nadruk op de logopedische behandeling van een kind met een taalontwikkelingsstoornis in de vrijgevestigde praktijk. Daarnaast worden de effecten van de taalontwikkelingsstoornis op de algehele ontwikkeling van een kind belicht en worden praktische handvatten geboden om een kind met een taalstoornis te stimuleren in zijn of haar ontwikkeling

Marjolein Hoogendoorn
Bijdrage: Behandeling van spraak- en taalproblemen bij kinderen met gehoorproblemen Marjolein is logopedist en werkt als coördinator logopedie aan de Dr. M. Polanoschool, onderdeel van de Koninklijke Auris Groep. Het onderwijsaanbod richt zich op slechthorende- en dove kinderen, al dan niet met een verstandelijke beperking.

In deze duo-presentatie gaat Marjolein samen met haar collega Jacqueline Zonneveld nader in op behandeling van spraak- en taalproblemen bij dove- en slechthorende kinderen, al dan niet met een verstandelijke beperking.

Vanuit dat perspectief zal worden ingegaan op het belang van luistertraining, een multisensoriële aanpak, het belang van intentioneel woordenschat-onderwijs, het stimuleren van het bewustwordingsproces bij het kind van de (on)mogelijkheden en de eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces.

Jacqueline Zonneveld
Bijdrage: Behandeling van spraak- en taalproblemen bij kinderen met gehoorproblemenJacqueline is als logopedist verbonden aan de Dr. M. Polanoschool, onderdeel van de Koninklijke Auris Groep.

In deze duo-presentatie gaat Jacqueline samen met haar collega Marjolein Hoogendoorn in op behandeling van spraak- en taalproblemen bij dove- en slechthorende kinderen, al dan niet met een verstandelijke beperking.

Vanuit dat perspectief zal worden ingegaan op het belang van luistertraining, een multisensoriële aanpak, het belang van intentioneel woordenschat-onderwijs, het stimuleren van het bewustwordingsproces bij het kind van de (on)mogelijkheden en de eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces.

Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter Guido is senior onderzoeker bij het lectoraat Sociale Integratie van Zuyd Hogeschool, hoofdredacteur van Blik op Hulp en pleegouder. Hij is sinds 2002 werkzaam bij Zuyd Hogeschool en in 2012 promoveerde hij aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming van jeugdbeschermers bij vermoedens van kindermishandeling.

 

Accreditatie

De volgende registerpunten zijn voor dit congres over taalontwikkelingsstoornis toegekend door:

De volgende registerpunten zijn voor dit congres over taalontwikkelingsstoornis toegekend door:

Beroepsregister Toegekende punten
NVLF (ADAP) In behandeling

Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 270,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 06 april 2018 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW) en inclusief:

 • Koffie en thee
 • Een goede lunch
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen dienstverband in de zorg? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.

 

Alle voordelen op een rij

 • Landelijk, multidisciplinair congres over spraak- en taalproblemen;
 • Zeer vooraanstaande sprekers uit wetenschap en praktijk;
 • Gemakkelijk te bereiken met openbaar vervoer en de auto;
 • Gratis parkeren op het terrein van de congreslocatie;
 • Keuze uit diverse deelsessies, dus altijd een 100% relevant programma;
 • Bewijs van deelname en registerpunten toegekend door diverse relevante kwaliteitsregisters;
 • Koffie, thee en lunch inbegrepen;
 • Diverse kortingen, onder meer voor ZZP-ers en groepen deelnemers.

 

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!

Categorieën Geen Categorieën

2018-04-05T18:24:53+00:00