Startdatum: 25-11-2019
Instelling: Hiwo B.V.

Aard: cursus
Cursusdata: Leusden 2019 (11)25-11-2019 en (12)9-12-2019. Molenschot: (1)14-2-2019, (2)14-3-2019, (3)28-3-2019, (4)11-4-2019, (5)16-5-2019, (6)20-6-2019, (7)12-9-2019, (8)26-9-2019, (9)10-10-2019, (10)7-11-2019, (11)28-11-2019 en (12)12-12-2019.
Docent: Hilde Wolters, MSc
Locatie-plaatsnaam: Leusden
Locatie-adres: MFC Antares, Maximaplein 7 in Leusden. MFA, Schoolstraat 5, 5124 RM Molenschot
Studieduur: 12 bijeenkomsten van 4 uur en 4 uur bestuderen van de literatuur, deelnemers kunnen zich per bijeenkomst in schrijven.
Lestijden: maandagen, van 16.00 uur tot 20.15. U kunt een warme maaltijd mee-eten rond 18.00 uur (€5,- per maaltijd).
Kosten: Prijs: €1200,- of €125,- per bijeenkomst, incl. BTW.
Diplomering: deze cursus is geaccrediteerd door St. ADAP voor logopedisten, 8 punten per bijeenkomst, 96 punten voor degenen die de hele cursus volgen. Cursisten ontvangen een certificaat.
Doelgroep: De cursus is bedoeld voor logopedisten, RT-ers, IB-ers, leerkrachten en psychologen/orthopedagogen die niet alleen gedegen lees- en spellingsproblemen willen kunnen geven, maar ook de relatie tussen de taalvorm en de taalinhoud willen kunnen behandelen.

Cursusinhoud:

De lees- en spellingsspecialist PO/VO

 

Bijeenkomsten Inhoud
1   PO/VO Wat zijn lees- en spellingsproblemen, waaronder dyslexie, en wat is de impact van dit taalprobleem op het niveau van de fonologie?
2   PO/VO Het diagnosticeren van lees- en spellingsproblemen en de relatie met de taalinhoud.
3   PO De voorschottraining van spellen met specht, deel1, een best practice methodiek.
4   PO Connect klanken en letters (Spellen met specht deel 2A), Connect woordherkenning (Specht deel 2B), het trainen van het aanvankelijke leesproces.
5   PO De lees- en spellingsbegeleiding van Spellen met specht, deel 3.
6   PO/VO De relatie tussen lezen en taalinhoud, het participatieprobleem in het onderwijs.
7   PO/VO De impact van problemen met het verbaal werkgeheugen op de taal- en informatieverwerving en verwerking.
8   PO/VO Compenserende technieken, hulpmiddelen wanneer het lezen en spellen lastig blijft.
9   VO Specifieke problemen van dyslectische kinderen in het VO en hoe te behandelen.
10 VO Het protocol dyslexie voor het VO. Wat kunnen we ermee?
11 PO/VO Methodisch handelen, welke SMART doelen stellen we? Een website vol inspiratie voor de logopedist, mlh.hiwo.nl.
12 PO/VO Casuïstiek, vragen van de cursisten.

 

Cursusinhoud:

De cursus lees- en spellingsspecialist PO/VO is nieuw, het is de opvolger van de cursussen voor de logopedist/dyslexiebehandelaar in de 1ste lijn, BO en VO. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan de voorschottraining, Connect, de lees- en spellingsbegeleiding, het verbaal werkgeheugen in relatie tot diagnostiek en therapie, benoemproblemen, maar ook aan het methodisch handelen. Zo wordt ook de vraag beantwoord hoe de lees- en spellingsbegeleiding en andere therapieën middels SMART-doelen is te verantwoorden. Er wordt ingegaan op de relatie tussen taalvorm en -inhoud, hoe deze elkaar beïnvloeden, wat deze problemen betekenen voor de onderwijsparticipatie, hoe dat te testen is en hoe daar in de therapie rekening mee gehouden kan worden.

 

PO/VO

De cursisten die kiezen voor het hele cursusprogramma leren wat lees- en spellingsproblemen, waaronder dyslexie, voor kinderen van het PO en VO kan inhouden. De problemen van deze kinderen gaan meestal verder dan alleen problemen met het technische lezen en spellen. De cursus gaat in op de onderwijskundige beperkingen die ervaren kan worden. Zo worden 3 onderliggende verklarende factoren behandeld voor het begrijpend lezen. De cursist leert hoe deze factoren zijn te testen om te komen tot een diagnose. En hoe middels het stellen van SMART-doelen de therapie gegeven kan worden zodat deze kinderen makkelijker kunnen participeren in hun dagelijkse omgeving, in de klas.

 

De methodieken van Spellen met specht

De bijeenkomst 3, 4, en 5 gaan over de methodieken die ingezet kunnen worden bij kinderen, voor de aanvang van het leren lezen en spellen (Voorschot), bij het aanvankelijke lezen (Connect) en wanneer het technische lezen en spellen een probleem is (spellingsbegeleiding). De achtergrond, de evidentie van de methodieken worden toegelicht. De methodieken, uitgegeven door Hiwo onder de naam ‘Spellen met Specht’ worden behandeld. Ook kunt u de materialen zien tijdens deze cursusbijeenkomst. Inmiddels bestaat Spellen met specht uit drie delen:

  1. De voorschottraining, voor de risico-kleuters vanaf de tweede helft in groep 2.

 

2A. Connect klanken en letters, de aanpak van Anneke Smits werd uitgewerkt. De map omvat oefenstof voor 43 klanken/klankcombinaties om kinderen te kunnen helpen als het aanvankelijke lezen en spellen niet naar wens verloopt.

 

2B. Connect woordherkenning, eveneens volgens de aanpak van Anneke Smits werd er oefenstof in een mooie map uitgegeven om het lezen te begeleiden als medeklinkerverbindingen en woorden van meer lettergrepen nog moeilijk te lezen zijn.

  1. De gecombineerde lees- en spellingsbegeleiding, een programma dat 38 spellingsregels behandelt, geschikt voor alle kinderen met lees- en spellingsproblemen, waaronder dyslexie (en enkelvoudige ernstige dyslexie). De regels beklijven beter omdat de oefenstof cumulatief is opgebouwd. Dat betekent dat alle voorgaande items systematisch in de stof herhaald worden. Het programma is zeer gebruiksvriendelijk waardoor het thuisfront ook geschikte oefenstof heeft om gericht te oefenen.

Voor een indruk van de materialen: www.spellenmetspecht.nl

 

Methodisch handelen en SMART doelen:

Bijeenkomst 11 behandelt het opstellen van de SMART-doelen. Eerst worden voorbeelden gebruikt van de website www.mlh.hiwo.nl De website bevat doelen voor de voorschottraining, Connect en de spellingstraining. SMART doelen voor de taalvorm en de taalinhoud, ook voor leerlingen van het VO,  worden behandeld. Deze site werd specifiek voor logopedisten ontworpen.

 

Het verbaal werkgeheugen en benoemproblemen

Tijdens alle bijeenkomsten wordt er casuïstiek besproken, in combinatie met lees- en spellingsproblemen komen problemen met het verbaal werkgeheugen en benoemproblemen aan bod. Het loopt als een rode draad door de bijeenkomsten. Bijeenkomst 7 gaat alleen over het verbaal werkgeheugen. Bijeenkomst 9 behandelt de benoemproblemen, waar woordvindingsproblemen onder vallen. Benoemproblemen kunnen leerlingen in het VO behoorlijke beperkingen geven terwijl deze problemen moeilijk herkend worden in het VO.

In de cursus leert u hoe middels het stellen van SMART-doelen de therapie gegeven kan worden zodat deze kinderen makkelijker kunnen participeren in hun dagelijkse omgeving, in de klas.

Informatie

Wilt u meer informatie over www.mlh.hiwo.nl de cursus of de materialen van www.spellenmetspecht.nl dan kunt u bellen met Hilde Wolters, 06-42252950.

Informatie over de cursus kunt u lezen op www.hiwo.nl

Wilt u zich opgeven voor de hele cursus of cursusbijeenkomst(en), mail dan naar secretariaat@hiwo.nl

 

 

 

 

Categorieën