Op deze website van logopediestart.nl zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden tussen de algemene voorwaarden en deze voorwaarden, zijn de algemene voorwaarden doorslaggevend.

  • De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie.
  • Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen.
  • Logopediestart.nl staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
  • Logopediestart.nl aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren.
  • Logopediestart.nl wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.
  • Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.
  • Logopediestart.nl garandeert evenmin dat de logopediestart.nl site foutloos of ononderbroken functioneren.
  • De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies
  • Van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.
  • Logopediestart.nl, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de logopediestart.nl site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s).

Copyright

U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de logopediestart.nl site. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van logopediestart.nl, de inhoud van de logopediestart.nl site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van logopediestart.nl. Op de logopediestart.nl site en op de Algemene voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

© Copyright 1996 – 2016 logopediestart.nl